Binnen 45 seconden beveiligd
Makkelijk te bedienen
Niet hackbaar
Extreem luid alarm

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Afnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die een overeenkomst buiten de verkoopruimte met de ondernemer aangaat;

 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de afnemer om binnen de bedenktijd de overeenkomst buiten de verkoopruimte te ontbinden;

 6. Ondernemer: de in artikel 2 genoemde rechtspersoon die producten aan afnemers aanbiedt;

 7. Overeenkomst buiten de verkoopruimte: een overeenkomst tussen de ondernemer en de afnemer die wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de ondernemer en de afnemer op een andere plaats dan de verkoopruimte van de ondernemer of waarvoor door de afnemer een aanbod is gedaan onder dezelfde omstandigheden, hierna ook te noemen ”de overeenkomst”;

 8. Formulier voor herroeping: het door Safe4u bij het sluiten van de overeenkomst aan de afnemer verstrekte formulier voor herroeping.

Artikel 2 Ondernemer

Safe4uAlarmsystemen Nederland B.V., handelend onder de naam “Safe4u Alarmsystemen”, gevestigd aan de Zutphenseweg 6 te (7418 AJ) Deventer, e-mail: info@safe4u.nlen ingeschreven in het handelsregister onder nummer 74609823, hierna te noemen“Safe4u”.

Artikel 3 Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Safe4u en op elke tot stand gekomenovereenkomst buiten de verkoopruimte tussen Safe4u en de afnemer.

 2. Voordat de overeenkomst wordtgesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld.Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Safe4u voordat de overeenkomstwordt gesloten, deze algemene voorwaarden op een duurzame gegevensdrager aan deafnemer beschikbaar stellen.

Artikel 4 Offerte
 1. Een offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemermogelijk te maken. Als Safe4u gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Safe4u niet.

 2. Een offerte bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Daartoe vermeldt een offerte in ieder geval het vestigingsadres van Safe4u of haar handelsagent waarde afnemer met klachten terecht kan, de geldigheidsduur van de offerte, de totale prijs van de aangeboden producten inclusief belastingen, eventuele kosten van aflevering of andere extra kosten, eventuele kosten van communicatie met Safe4u, de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst, de wijze van klachtafhandeling en het al dan niet van toepassing zijn van een herroepingsrecht.

 3. Indien de afnemer hiermee instemt, kan de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie ook op een duurzame gegevensdrager aan de afnemer worden verstrekt.

Artikel 5 Overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van de offerte en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Safe 4u mag gemotiveerd een bestelling weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden, indien uit onderzoek blijkt dat goede gronden bestaan te vrezen dat de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet kan nakomen.

Artikel 6 Herroepingsrecht
 1. De afnemer heeft een herroepingsrecht en kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.  De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

 3. Herroeping dient te geschieden door middel van invulling en retourzending van het formulier dat Safe4u bij het sluiten van de overeenkomst aan de afnemer heeft verstrekt.

 4. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de afnemer het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als Safe4u heeft aangeboden het product zelf af te halen. De afnemer heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 5. De afnemer zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, onbeschadigd en conform de door Safe4u verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De afnemer draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de afnemer.

 7. Safe4u vergoedt alle betalingen van de afnemer, inclusief eventuele leveringskosten door Safe4u in rekening gebracht voor het geretourneerde product, binnen 14 dagen nadat Safe4u het product heeft ontvangen of tot de afnemer aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Artikel 7 Uitsluiting herroepingsrecht

De afnemer heeft geen recht van ontbinding bij:

 1. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Safe4u geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 2. Volgens specificaties van de afnemer vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 4. De levering van computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Artikel 8 Conformiteit
 1. Safe4u staat er voor in dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en aan de in de offerte vermelde specificaties alsmede dat de producten de eigenschappen bezitten, die, gelet op alle omstandigheden, voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Indien en voor zover dat is overeengekomen, staat Safe4u er tevens voor in dat de producten geschikt zijn voor een bijzonder gebruik.

 2. Het in artikel 8 lid 1 bepaalde is uitsluitend van toepassing indien de afnemer de informatie, (gebruiks)instructies en (veiligheids)voorschriften behorende bij de producten heeft opgevolgd en de producten op een normale en zorgvuldige wijze worden gebruikt, voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd.

Artikel 9 Levering en uitvoering
 1. Een door Safe4u opgegeven levertermijn is altijd indicatief en geldt niet als fatale termijn, mits deze termijn niet langer is dan 30 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst. Indien de levering vertraging ondervindt, of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk binnen 30 dagen nadat het sluiten van de overeenkomst bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 2. Na ontbinding conform het vorige lid zal Safe4u het bedrag dat de afnemer betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Safe4u tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan Safe4u bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle aan de afnemer geleverde en door de afnemer ontvangen producten blijven eigendom van Safe4u tot het moment van volledige betaling van de door de afnemer op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen.

 2. Zolang de eigendom van geleverde producten niet is overgegaan op de afnemer, mag hij de producten niet vervreemden of bezwaren.

Artikel 11 Betaling
 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

 2. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Safe4u is gewezen op de te late betaling en Safe4u de afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Safe4u gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen overeenkomstig het Besluit vergoeding voor incassokosten.

Artikel 12 Klachten
 1. De afnemer is gehouden onmiddellijk na levering van de producten te onderzoeken of Safe4u de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

 2. De afnemer moet een klacht over de producten, zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven, schriftelijk indienen bij Safe4u binnen bekwame tijd nadat de afnemer het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, en uiterlijk binnen twee maanden.  
  Indien de afnemer geen melding maakt van een klacht of een gebrek binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

 3. De afnemer dient Safe4u in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van klachten en zorg te dragen voor vervanging of herstel van het geleverde.

 4. Rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaren na de kennisgeving als bedoeld in lid 2.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
 1. Safe4u is, behoudens opzet en grove schuld en behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst en/of het schenden van enige andere verplichting jegens de afnemer.

 2. Schade als bedoeld in lid 1 waarvoor Safe4u naar het oordeel van de afnemer aansprakelijk is, dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan Safe4u te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de afnemer aannemelijk maakt dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

 3. Mocht er ondanks het bepaalde in lid 1 op enig moment toch aansprakelijkheid van Safe4u ontstaan, dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat Safe4u aan de afnemer in rekening heeft gebracht.

 4. Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij binnen deze termijn een gerechtelijke procedure aanhangig is gemaakt.

Artikel 14 Overmacht

Safe4u is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, in ieder verstaan: oorlog, terrorisme, in- of uitvoerverboden, overheidsmaatregelen die uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of kostbaarder maken, werkstakingen, brand, cybercriminaliteit, epidemieën, verkeersopstoppingen en valutawijzigingen. Safe4u kan ook een beroep doen op overmacht indien de betreffende omstandigheden zich voordoen bij de fabrikant, importeur of andere (tussen)handelaar van wie Safe4u de producten betrekt.

Artikel 15 Persoonsgegevens

Door ondertekening van de overeenkomst geeft de afnemer toestemming aan Safe4u om zijn persoonsgegevens op te nemen in het klantenbestand van Safe4u en deze persoonsgegevens te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en binnen dat kader te verstrekken aan derden, zoals vervoerders. Verstrekking van persoonsgegeven aan andere derden is niet toegestaan, behoudens ingeval Safe4u daartoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Safe4u en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen tussen Safe4u en de afnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.